GALIMEX EKO, a.s. - autorizovaný spracovateľ starých vozidiel


202008_galimex_eko_dvor.jpg

Profil spoločnosti

Obchodný názov:
GALIMEX EKO, a.s.

Forma:

akciová spoločnosť

Sídlo spoločnosti:
Sučianska 49
036 08 Martin-Priekopa

IČO:
36795640

IČ DPH:
SK2022406276

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10599/L

Spoločnosť GALIMEX EKO, a.s. vznikla v roku 2007. Jedným zo zakladateľov je aj spoločnosť Galimex s.r.o., ktorá sa dlhodobo venuje oblasti predaja a údržby automobilov.  Hlavným a celkom logickým zámerom bolo  ukončenie procesu predaja a údržby vozidiel poslednou fázou - ekologickým spracovaním po skončení ich používania. Už na začiatku rozhodovacieho procesu bol zvolený maximálne ekologický prístup k spôsobu spracovania starých vozidiel – ich ručné rozoberanie a následné dôsledné ručné triedenie vzniknutých odpadov.  Týmto spôsobom je možné spätnou recykláciou vzniknutých odpadov minimalizovať množstvo odpadu uloženého na skládkach a tým maximálne znížiť nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Proces udelenia autorizácie na spracovanie starých vozidiel bol dlhodobým procesom a bol podrobovaný neustálym kontrolám zo strany poverených organizácií a to hlavne v oblasti ochrany životného prostredia. V rokoch 2007 až 2009 bol vypracovaný a následne schválený  Zámer na zber a spracovanie starých vozidiel ,  vypracovaná a schválená stavebná a technologická dokumentácia prevádzky a prevedená samotná výstavba prevádzky v areáli spoločnosti Galimex s.r.o. na Sučianskej ceste v Martine - Priekope. Po postavení prevádzky a úspešnom absolvovaní posúdenia jej funkčnosti bola spoločnosti dňa 30.6.2009 udelená Autorizácia na spracovanie starých  vozidiel a týmto dňom prevádzka začala s činnosťou spracovania starých vozidiel. V areali prevádzky Galimex s.r.o. na Rosinskej ceste v Žiline bol zároveň zriadený zbez starých automobilov na základe povolenia zo dňa 18.8.2008.  Od 1.3.2010 naša spoločnosť podpísala Rámcovú zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov z Recyklačného fondu. Na základe tejto Rámcovej zmluvy poskytuje Recyklačný fond príspevky na spracovanie starých vozidiel, ktoré význačným spôsobom umožnili skvalitniť proces spracovania starých vozidiel v našej prevádzke. Postupom času spoločnosť rozšírila svoje služby aj o iné služby v oblasti odpadového hospodárstva, a to hlavne v oblasti zabezpečenia spracovania a likvidácie  odpadov vznikajúcich pri údržbe automobilov.

Naša prevádzka je vybavená technológiou, ktorá zaručuje maximálne ekologické rozobratie starých vozidiel , následné triedenie a ekologické skladovanie vzniknutých odpadov ako aj spracovanie niektorých odpadov ich drvením a mletím. V roku 2013 sme spracovali “ Projekt na dovybavenie spracovateľských priestorov a skvalitnenie technológií zo separácie a zhodnotenia odpadov zo starých vozidiel”, ktorý sme spolu so žiadosťou predložili Recyklačnému fondu. Na základe kladného posúdenia nášho projektu bola v decembri roku 2013 naša žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z recyklačného fondu schválená. To nám umožnilo v roku 2014 celý projekt – nákup technologického zariadenia – Linky na spracovanie olejových a palivových filtrov – zrealizovať a tým významným spôsobom zlepšiť a zrýchliť proces separácie využiteľných odpadov vzniknutých pri spracovaní starých vozidiel

Otázky životného prostredia je potrebné riešiť na každej úrovni v spoločnosti. Príroda dáva človeku vždy príklad. Nič by nemalo zostať nevyužiteľné alebo nebezpečné pre okolie. Veríme, že spoločnosť GALIMEX EKO, a.s. prispeje svojim dielom k záchrane prírody