GALIMEX EKO, a.s. - autorizovaný spracovateľ starých vozidiel


Ochrana osobných údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Sme potešení Vašou návštevou na našich webových stránkach. Ochrana vášho súkromia pri spracovávaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou a chceli by sme Vás preto informovať aj o spôsobe získavania a spracovávania poskytnutých osobných údajov.

Osobné údaje , ktoré nám poskytujete v rámci využívania služieb poskytovaných alebo ponúkaných našou spoločnosťou. alebo ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok , spracovávame v súlade s právnymi predpismi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Informácie o spoločnosti - ďalej len prevádzkovateľ:

Obchodné meno: GALIMEX EKO, a.s.
Sídlo: Sučianska 49
036 08 Martin
Prevádzka: Sučianska 5470/49, 036 08 Martin
IČO: 36795640
IČ DPH SK2022406276
Zápis v registri : Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 10599/L
Kontaktné údaje zodpovednej osoby tel.: 043 / 4005 211, email: eko@galimex.sk

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našich webových stránok (http://www.galimexeko.sk) je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov. Zodpovedná za ochranu osobných údajov týchto webových stránok je spoločnosť GALIMEX EKO, a.s.

1. Bezpečnosť údajov

Spoločnosť GALIMEX EKO, a.s. prijala na ochranu Vašich osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našich webových stránkach a ich používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

2. Používanie webovej stránky maloletými osobami

Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našich webových stránkach, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

3. Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje za niektorým účelom, z hľadiska zákonnosti ich spracúvania môže ísť o ich poskytnutie:

- bez Vášho súhlasu za účelom uzatvorenia predzmluvného alebo zmluvného vzťahu ( napr. : registrácia, vytvorenie objednávky, otázka na produkt ...)
- s Vašim súhlasom ( napr. prihláška na odber newslettra, marketingové aktivity, ... ).

4. Zber a spracúvanie osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje - registrácia, objednávky, formuláre a otázky k produktom

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov. Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s osobnými údajmi na našich webových stránkach, vezmite na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, budú spracovávané a uchovávané po nevyhnutnú dobu v informačnom systéme prevádzkovateľa, nakoľko uvedené osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie uzavretých zmluvných vzťahov, v ktorých zákazník vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje budú využívané výlučne na účel, pre ktoré boli získané a nebudú využívané na marketingové aktivity spoločnosti.

Vami poskytnuté osobné údaje - súhlasy pre marketingové aktivity a prieskum spokojnosti

Využitie Vašich osobných údajov na marketingové aktivity prevádzkovateľa za účelom ponuky tovarov a služieb, ich zdokonaľovania, za účelom prieskumu trhu, zisťovania spokojnosti zákazníkov a iné marketingové účely bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679. Udelený súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.


Údaje zhromažďované

Na tejto webovej stránke je použitý software pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

- anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
- dátum a čas zaslania požiadavky
- názov prezeranej stránky resp. súboru
- linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
- prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa
- operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

5. Partneri

Spoločnosť GALIMEX EKO, a.s. nevykonáva všetko spracovávanie osobných údajov sama, ale využíva podporu profesionálnych partnerov. Partneri boli starostlivo vybratí a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňovalo v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov a bolo zaručené dodržanie Vašich práv. Partnerom nie je dovolené používať prenechané osobné údaje na vlastné alebo komerčné účely alebo ich poskytovať tretím stranám.

Príjemcami osobných údajov možu byť prepravné spoločnosti za účelom dodania objednaného tovaru, poskytovateľ aplikácie internetového obchodu a jej sprotredkovatelia pre správu a administráciu serverov. Ďalšími prijemcami údajov možu byť advokáti, auditori a iní príjemcovia v zmysle osobitných predpisov.

Spoločnosť GALIMEX EKO, a.s neposkytuje údaje tretím stranám - napríklad vydavateľstvám zoznamov adries a spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu.

6. Práva dotknutých osôb

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:

- právo na prístup k osobným údajom,
- právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
- právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
- právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
- právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej adresy prevádzkovateľa eko@galimex.sk